Zakład Pogrzebowy i Usługi Kamieniarskie Wałbrzych

 

Co musisz wiedzieć gdy odejdzie bliska Ci osoba:

Jeżeli zgon nastąpi w domu wzywamy lekarza pierwszego kontaktu, lub pogotowie ratunkowe
Gdy lekarz stwierdzi zgon, wystawi kartę zgonu
Mając kartę zgonu, dzwonimy do zakładu pogrzebowego, który zabierze ciało do chłodni, gdzie zostanie przygotowane do pogrzebu.
Pozostałe formalności związane z organizacją pogrzebu uzgadniamy w Zakładzie Pogrzebowym.
Jeżeli zgon nastąpi w szpitalu, to szpital wystawi kartę zgonu, z którą udajemy się do wybranego zakładu pogrzebowego.
Akt zgonu wyrabiamy w Urzędzie Stanu Cywilnego

Dokumenty potrzebne do załatwienia skróconego aktu zgonu:

 • Karta zgonu wystawiona przez lekarza
 • Dowód osobisty osoby zmarłej
 • Dowód osoby zgłaszającej
 • Pismo z prokuratury, lub policji, gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tych organów.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 • ubezpieczonego, tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym
 • osoby pobierającej emeryturę lub rentę
 • osoby która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania
 • osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu ubezpieczenia
 • członka rodziny którymi są: (małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymywane przed osiągnięciem pełnoletności, w tym również w ramach rodziny zastępczej, wnuki i rodzeństwo, rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłku pogrzebowego:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • skrócony odpis aktu zgonu
 • oryginały rachunków na koszty organizacji pogrzebu
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą.

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest osobie lub instytucji która poniosła koszty pogrzebu:

 • członkom rodziny – zasiłek wypłacany jest w pełnej zryczałtowanej wysokości
 • osobom nie będącym członkami rodziny lub instytucjom – zasiłek wypłacany jest w wysokości udokumentowanej rachunkami, nie wyżej jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
 • jeżeli koszty pogrzebu pokrywane są przez więcej niż jedną osobę czy instytucję, zasiłek pogrzebowy dzielony jest proporcjonalnie do poniesionych wydatków.

Dokumenty do pobrania:

Uzgodnienie wszelkich życzeń dotyczących przebiegu uroczystości pogrzebowej może odbyć się w domu klienta. Przedstawiciel domu pogrzebowego służy pomocą w oparciu o firmowe katalogi oraz stronę internetową.

Dokumenty:

1. ZUS – Wniosek o zasiłek pogrzebowy
2. KRUS – Wniosek o zasiłek pogrzebowy
3. Upoważnienie do Urzędu Stanu Cywilnego